Bizans İmparatorluğu Hakkında Bilgi Ve Harita

Bizans İmparatorluğu tarihinden bahsetmek için, önce Roma tarihini kavramak gerekir. Zira bizim modern tarihte Bizans olarak bildiğimiz imparatorluğun adı aslında Doğu Roma İmparatorluğu’dur ve Antik Roma İmparatorluğu’nun devamı maiyetinde bir devlettir.

Bizans İmparatorluğu, dünya tarihindeki en uzun soluklu devletlerden biri olarak tarih sahnesinde yerini almıştır. Bu kadim imparatorluğun en geniş sınırlarını ve eyaletlerini gösteren haritaları aşağıda bulabilirsiniz.

Roma İmparatorluğu’nun Mirası

Bizans’ın ataları olan Romalılar, Antik Yunan’dan miras aldıkları felsefi, matematiksel ve tıbbi bilgilerin üzerine bir büyük bir devlet inşa edip; askeri, idari, mimari ve hukuki alanlarda büyük atılımlar yaptılar.  Roma İmparatorluğu, günümüzün modern dünyasına tüm bu ilimlerde paha biçilemez bir miras bırakmıştır.

Roma, başta bir İtalyan kent devleti olarak kuruldu ve yayılmacı bir taktik izleyerek etrafındaki diğer kentleri ele geçirdi. Öncelikle İtalya’da bir toprak bütünlüğü sağladı ardından da Akdeniz’in tamamına hâkim oldu.

Roma İmparatorluğu En Geniş Sınırları Harita

Bizans İmparatorluğu Haritası & Hakkında Bilgi
Roma İmparatorluğu’nun En Geniş Sınırları Haritası

Askeri anlamda tüm rakip ülkelerinden üstün bir ordu sistemi kurmayı başaran Roma, Lejyon adı verilen ve mutlak bir disiplin ile savaşan askeri birimlerin etkisi ile; Akdeniz’i çevreleyen tüm topraklarda tam hakimiyet sağladı.

Roma Askeri Yapısının Çekirdeği Olan Roma Lejyonları

Roma Lejyonları

Roma, zirve dönemini Beş Büyük İmparator hükümdarlığında M.S. 1. ve 2. Yüzyıllar boyunca yaşadı. Nerva-Antonine hanedanına mensup bu imparatorlar Nerva, Trajan, Hadrian, Antoninus Pius and Marcus Aurelius‘tur.

Roma tarihi ile ilgili en bilinen film olan Gladyatör‘de kötü bir karakter olarak işlenen İmparator Commodus ise bu hanedanın son üyesidir. Ancak babası Marcus Aurelius’tan sonra iyi bir yönetim sergileyememiştir. Büyük beşliden sonra taht kavgaları uzun yıllar sürmüş, İmparatorluk generallerin kavgaları arasında derin bir buhrana sürüklenmiştir.

Başkentin Doğu’ya Taşınması

Roma İmparatorluğu, yönetimi tek elde toplamayı başaran İmparator Konstantin döneminde, merkezini asırlardır başkent olan Roma’dan, İstanbul’a taşıdı. Yeni kurulan başkent İmparatorun anısına Konstantinopolis olarak adlandırıldı. (M.S. 330)

Roma Başkenti Konstantinopolis Grafik Resmi

roma-baskenti-konstantinopolis

Roma’nın Doğu ve Batı Olarak İkiye Ayrılması

İmparator Theodosius döneminde Roma, Doğu ve Batı olarak ikiye ayrıldı. (M.S. 395) Batı Roma İmparatorluğu yalnızca 81 yıl yaşayabildi ve 476 yılında kuzeyden gelen barbar saldırıları nedeniyle çöktü.

Bizans (Doğu Roma) İmparatorluğu ise 395’ten, 1453’e kadar varlığını sürdürdü ve dünyanın en uzun soluklu imparatorluklarından biri olarak tarihe geçti.

Roma İmparatorluğu’nun Doğu ve Batı Olarak İkiye Bölünmesi Haritası
Roma İmparatorluğu'nun Doğu Ve Batı Olarak Bölünmesi Haritası 395
Roma İmparatorluğu’nun Doğu Ve Batı Olarak Bölünmesi Haritası 395

Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu

Bizans İmparatorluğu; askeri, idari ve hukuki altyapısını tamamen Roma’dan aldı. Roma lejyonları, gelişerek işlevini sürdürmeye devam etti. Bizans’ın ilk imparatoru, Roma’yı ikiye bölen Theodosius’un oğlu, Arcadius‘tur.

Arcadius ve ardından gelen imparatorlar iyi bir yönetim sergilediler ve Doğu’da olmanın da verdiği avantajı kullanarak yükselmeyi başardılar. Zira 5.Yüzyıl’da Doğu barbar saldırılarına karşı kesinlikle çok daha avantajlı bir konumdaydı.

Batı Roma ise kuzeydeki barbar kavimlerin baskısına dayanamayarak, 476 yılında çöktü. Roma şehri Gotların komutanı Alaric’in eline geçti.

Bizans’ın En Başarılı Dönemi Olan 6.Yüzyıl’da Bizans Ordusu Süvarileri
Bizans İmparatorluğu Ordusu Ve Askerleri
Bizans İmparatorluğu Ordusu Ve Askerleri

Bizans İmparatorları

1058 yıllık Bizans tarihi boyunca toplam 94 imparator tahta çıkmıştır. Bu imparatorlardan bazılar yalnızca birkaç sene tahtta kalabilmiş, bazıları ise en başarılı kral olarak kabul edilen Justinianus (527-565) gibi uzun yıllar hüküm sürmüştür.

Farklı Tarihlerde Yaşamış Bizans İmparatorlarının Savaş Kıyafetlerini Betimleyen Kurşun Askerler

bizans-imparatorlari-giyim

Justinianus Dönemi Bizans İmparatorluğu’nun En Geniş Sınırları

Bizans tahtına 527 yılında İmparator Justinian (Jüstinyen) isimli bir imparator geçti. İktidarının ilk yıllarında Nika İsyanı gibi ciddi bir badire atlatan Justinian, 532 yılında Ayasofya’nın inşasına girişti. Flavius Belisarius, Mundus, Narses gibi çok başarılı generalleri olan Justinian, Antik Roma İmparatorluğu’nu yeniden kurmak istiyordu. Bu amaçla Batı yönünde seferlere girişti. Roma’yı tekrar geri aldı ve Akdeniz’in etrafında mutlak bir hakimiyet kurdu.

Justinianus Dönemi’nde (527-565) Batıda Kazanılan Topraklar Sarı Renk İle İşaretlenmiş
Bizans Justinianus Dönemi Fetihleri Haritası
Bizans Tarihinde Justinianus Dönemi Fetihleri Harita
Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu En Geniş Sınırları Geniş Ölçekli Harita
Doğu Roma İmparatorluğu'nun En Geniş Sınırları
Doğu Roma İmparatorluğu’nun En Geniş Sınırları

Bizans’ın İniş Çıkışlı Yüzyılları

Bizans, Justinianus dönemi sonrasında büyük kayıplar yaşadı. Justinianus’un bıraktığı imparatorluğun sınırları öylesine genişti ki, uzun süreli muhafaza edilmesi imkansızdı. Çünkü Justinianus bu fetihler için imparatorluğun özkaynaklarını eritmişti ve hazinedeki son altınları da sınır boylarına hisarlar dikmek için harcamıştı.

İsura Hanedanı Ve İkona-Kırıcı Dönem

7. ve 8. Yüzyıllarda Avar akınları, Bulgar Krallığı, İslamiyetin Doğuşu ve Arap Fetihleri üst üste geldi ve Bizans bir anda Anadolu ve çevresine çekilmek zorunda kaldı. Bu dönemde dizginleri eline Isauralı İmparatorlar denilen bir hanedan aldı. Isauralı İmparatorlar Bizans’ı yeniden rayına oturttular fakat bunun için çok katı önlemler aldılar. Bu dönemde Bizans sanatı ve fikir hayatı geriye gitti.

Bizans İmparatorluğu Haritası 8.Yüzyıl

isaurali-imparatorlar-doneminde-bizans-harita

Makedonya Hanedanı Ve İkonalara Dönüş

Makedonyalı İmparatorlar döneminde sanata yeniden önem verildi ve Bizans’ın meşhur ikonaları ve mozaikleri yeniden üretilmeye başlandı. Makedon imparatorlar döneminde jeopolitik anlamda tehditlerin azaldığı rahat bir dönem geçirildi ve Bizans ticaret ile kalkınarak refah dolu bir dönem yaşadı.

Bizans’ta Makedon İmparatorlar Dönemi Haritası 11.Yüzyıl

makedon-imparatorlar-donemi-bizans
II.Basil’in Ölümünde Bizans 1025
Bizans Ordusunda Askeri Kıyafetler 11.Yüzyıl Ve Sonrası

bizans-askeri-yapisi

Bizans’ın Çöküşü

Tarihi boyunca birçok badireler atlatan Bizans en büyük darbeleri Malazgirt Savaşı (1071) ve ardından Latin İstilası (VI. Haçlı Seferi) (1204) ile yedi ve sonra bir daha eski parlak günlerine dönemedi.

Latin İşgali Sırasında Dört Ayrı Prensliğe Ayrılan Bizans Toprakları (Epirus, Nicaea, Trebizond, Thessalonica)
Latin İstilası Döneminde Bizans Haritası 1204 - 1261
Latin İstilası Döneminde Bizans Haritası 1204 – 1261

Bizans’ın Yıkılışı Ve İstanbul’un Fethi

Osmanlıların Batı’ya yayılma politikası ile karış karış toprak kaybeden Bizans, önce İznik, Bursa ve Edirne gibi önemli şehirleri kaybetti. Sonrasında ise hepimizin bildiği üzere 1453’te son kale olan Konstantinopolis’i yani İstanbul’u kaybetti.

Geç Dönem Bizans Askerleri Ve Kıyafetleri 13. ve 14. Yüzyıllar
Bizans Askerleri Ve Kıyafetleri
Bizans İmparatorluğu Askerleri Ve Kıyafetleri

Önerilen Tarih Yazıları:


Serhat Engül

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *