Tarihteki En Büyük Filozoflar

Bu yazıda dünya edebiyat tarihine ismini altın harflerle kazımış olan filozofların kısaca hayat öykülerini ve eserlerini liste halinde bulabilirsiniz.  Antik Çağ’dan başlayarak günümüze kadar felsefe tarihine geçmiş olan tarihteki en önemli filozoflar hakkında özet bilgi sunmaya çalıştık. Felsefeye meraklı okurlara ilham vermesi dileğiyle yazımıza başlayalım.

Tarihteki En Önemli Filozoflar ve Sözleri

 • Konfüçyüs (Çin M.Ö. 551-479)

Konfüçyüs, Çin’de resmi din olarak kabul edilen öğretilerin kuramcısı olarak bilinir. Konfüçyüs’ün öğretilerine göre tabiatta bir denge vardı ve insan hayatında, siyasal düzen de dahil, her şey bu dengeye bağlıydı. Gök ve yer arasındaki birbirini dengeleyen güçlerin varlığı, siyasetin de bireysel hayatın da temeliydi. Başka bir deyişle, Konfüçyüs insanın evreni örnek alması ve ona benzemesi gerektiğini savunmaktaydı.

Konfüçyüs’ün öğretilerine göre insanın temel amacı ahlaki mükemmeliyete ulaşmak ve bunun için kendini geliştirmektir. Zira kendini geliştiren bir insan başkalarının gelişimine de teşvik olacak ve sosyal huzuru doğuran ahlaki gelişme zinciri bu sayede kurulacaktır. Felsefesinde ritüellerden görgü kurallarına kadar birçok konuda telkinler bulunmaktadır. Konfüçyüs’ün öğretileri Han hanedanlığı tarafından benimsenmiş ve bir anlamda Çin’in resmi inancı hâline gelmiştir.

Tarihteki Büyük Filozoflar

Tarihteki En Önemli Filozofların Sözleri
Konfüçyüs
 • Sokrates (Antik Yunan M.Ö. 469-399)

Sofizm felsefesinin öncülerinden olan Sokrates, felsefenin temellerini atan bilgelerden biri olarak kabul edilir. Bugün dâhi kullandığımız mantık yürütme yöntemlerinin birçoğu Sokrates tarafından geliştirilmiştir.

Bir taş ustasının oğlu olan Sokrates, M.Ö 469 yılında Atina’nın güneyindeki bir kasabada dünyaya geldi. Hayatının ilk yılları hakkında pek fazla bilgiye sahip değiliz. Yalnızca Ksantippe isimli bir kadınla evli olduğunu ve bu kadından üç çocuk sahibi olduğunu biliyoruz.

Sokrates, geometri, matematik, astronomi, politika ve felsefe branşlarında kendini geliştirmiş bir bilgeydi. Akademisinde bu konularda desrsler veriyordu. Adını ilk olarak Peleponez Savaşı sayesinde duyurduğu söylenir.

Hayatının belli bir dönemine kadar doğa felsefesiyle ilgilense de daha sonra bu felsefenin insani problemlerle bağlantısız olduğunu düşünüp vazgeçmiş, ahlak ve siyaset felsefesiyle ilgilenmeye başlamıştır. Otuz beş yaşından itibaren temel amacı, Atinalıları hayatın anlamı ile ilgili düşünmeye sevk etmek oldu. Bu felsefenin temel amacı, insanın kendisi ve kişiliğiydi.

Sonraki yıllarda, Antik Yunanistan’a yeni tanrılar getirmeye çalışmakla suçlandı ve ölüme mahkum edildi. Mahkemedeki savunması öğrencisi Platon tarafından kitaplaştırıldı.

Sokrates, Antik Çağ tarihinin en önemli filozofu ve “hocaların hocası” olarak kabul edilir.

Tarihteki En Önemli Filozoflar

Tarihteki Ünlü Filozoflar
Sokrates’in Ölümü Tablosu
 • Platon (M.Ö. 428-348)

İslam tarihinde Eflatun olarak bilinen Platon, felsefesiyle hem Batı dünyasını hem de İslam dünyasını etkilemiştir. Hatta Orta Çağ’daki devlet felsefesinin büyük ölçüde Platon’un fikirlerinden geliştirildiğini söyleyebiliriz. Sokrates’in öğrencisi olan Platon aynı zamanda modern üniversitenin ilk örneği olarak kabul edilen Akademi‘nin kurucusudur.

Platon’un felsefesinin temelinde beş önemli kuram bulunuyordu. Bilgi, idealar, evrendoğum, ruhun ölümsüzlüğü ve devlet; Platon’un felsefesinin temel dayanaklarıydı. Her ne kadar hocası Sokrates’in tezlerine karşı çıksa da, ondan etkilenerek edindiği ahlakçılığı hayatının sonuna kadar sürdürmüştür.

Platon’un felsefesine göre, bilinen dünyanın ötesinde bir idealar dünyası vardır ve yaşadığımız dünyada var olan her şey, bu dünyadakilerin yansımalarıdır. Örneğin bir insanın gösterdiği cesurca hareketler, bu dünyadaki cesaret ideasının yansımasıdır. Yeryüzündeki her şey, bir ideanın siluetidir ve aslolan fiziksel dünyanın ötesindeki idealar alemidir.

Platon, dünya tarihinin en ünlü filozofları arasında ilk sıralarda gelmektedir.

Platon’un Kurucusu Olduğu Akademi

tarihteki en büyük filozoflar
Platon’un Akademisi
 • Aristoteles (M.Ö 384-322)

Aristo, klasik mantık biliminin kurucusu olarak kabul edilmektedir. Büyük İskender’in hocası olduğu için tarihte en çok etki bırakan filozoflardan biri olduğunu söyleyebiliriz.

İlk eğitimini Platon Akademisi’nde alan Aristoteles, burada öğrenci olduğu yıllarda ruhun ölümsüzlüğüne ve Platon’un idealar kuramına inanmıştır. Ancak kendi düşüncelerini geliştirdikçe mistisizmden ve idealar kuramından uzaklaşmıştır.

Aristo’nun hocası Platon’dan ayrıldığı en büyük nokta, dünyayı ayrı alanlara ayırarak her biri için ayrıca ilgilenilmesi gerektiğini savunmasıdır. Zira Platon, doğadan siyasete kadar her şeyin idealar ile açıklanabileceğini savunmuş, Aristo ise bunu reddetmiştir.

Ahlaki bilimler, edebiyat, mantık, fizik ve metafizik hakkında kitaplar yazan Aristo, Antik Yunan’ın ilk bilim insanı olarak kabul edilir. Aynı zamanda ilk retorik kitabının da yazarıdır.

Aristoteles, felsefe tarihçisi olarak da önemlidir. Metafizik adlı eserinde, kendinden önceki filozofların ve felsefi gelişimin bir değerlendirmesini yapmıştır.

Aristoteles’in fikirleri, Antik Çağ‘ın ötesine geçmiş ve Orta Çağ boyunca da dünyayı şekillendirmeye devam etmiştir. Galileo Galilei ve Isaac Newton gibi bilim adamlarının Aydınlanma Çağı’nı başlatmasına kadar, Aristo’nun fikirleri bilimsel kanunlar gibi kabul görüyordu. Bu açıdan bakınca Aristo’nun dünya tarihine yön veren bir filozof olduğu muhakkaktır.

en ünlü filozoflar ve sözleri
Aristoteles

Özgür bir düşünür olun ve duyduğunuz her şeyi doğru olarak kabul etmeyin. Eleştirel olun ve neye inandığınızı iyi değerlendirin! © Copyright: https://www.azquotes.com/

 • Thomas Aquinas (İtalya 1225-1274)

Thomas Aquinas, Orta Çağ Avrupası‘nda hüküm süren skolastik düşüncenin öncülerindendir. Metafizik, siyaset, bilgi kuramı ve ruhun ölümsüzlüğü hakkındaki fikirleriyle skolastik Avrupa’nın felsefi otoritelerinden biri hâline gelmiştir.

Aquinas, her ne kadar Hristiyanlık felsefesiyle anılan bir isim olsa da Aristo ve Cicero gibi Hristiyanlık öncesi düşünürlerden de etkilenmiştir. Antik Çağ bilgeleriyle Kutsal Metinler’in öğretilerini harmanlayan Aquinas, yalnızca tek bir doğru bilgi olacağına inanıyordu ve bilginin göreceliğini reddediyordu.

Aynı zamanda bir teolog olan Aquinas’ın felsefesine göre varlık zorunlu ve zorunsuz varlık olarak ikiye ayrılır. Zorunlu varlık, varoluşu için hiçbir gereksinime sahip olmayan ve diğer her şeyin mevcudiyet sebebi olan varlıktır. Zorunsuz varlıklar ise zorunlu varlık sebebiyle var olabilmiştir.

Doğal olarak, Tanrı zorunlu varlıktır ve diğer bütün varlıklar Tanrı’ya muhtaçtır. Aquinas’ın felsefesinde, bilhassa varlık kuramında Platon’un idealar dünyasından izler görmek mümkündür.

Thomas Aquinas, Orta Çağ tarihinin en önemli filozofları arasındadır.

En Ünlü Filozofların İsimleri

dünyanın en önemli filozofları
Thomas Aquinas
 • René Descartes (Fransa 1561-1626)

Matematikçi, bilim insanı ve filozof olan Descartes, modern felsefenin babası olarak kabul edilir. Bir diğer deyişle, Skolastik düşüncede modern felsefeye geçişin öncülerindendir. Her şeyi kesin ölçülerle ve doğrunun göreceliğini reddederek açıklayan skolastik düşünceyi reddetmiş ve kuşkuculuğu ön plana çıkarmıştır. Zira Descartes’a göre düşüncenin varlığı dışında hiçbir şeyin kesinliği yoktur.

Şüphe, Descartes felsefesinin temel dayanığıdır. Kendi içinde septik şüphe ve metodik şüphe olarak ikiye ayrılır. Septik şüphe anlamsızken, metodik şüphe doğruya ulaşmanın yoludur. Meşhur “Düşünüyorum o hâlde varım” sözü, septik şüphenin bir ifadesidir. Descartes’a göre Tanrı’nın varlığı kabul edilecekse bile önce şüphe duyulmalıdır.

en ünlü filozoflar isimleri
René Descartes

Şüphe, bilgeliğin kaynağıdır. © Copyright: https://quotefancy.com/

 • Francis Bacon (İngiltere 1561-1626)

Bacon, Aydınlanma Düşüncesi‘ni belirleyen en önemli filozoflardan biridir. Felsefesinin merkezine aklı ve bilimi koyarak, skolastik düşünceyi kesin bir şekilde reddetmiş ve akılcılığın temellerini atmıştır.

İngiliz filozof Bacon, bilimin temel amacının doğanın özüne yönelmek olduğunu savunuyordu. Onun felsefesine göre doğayı kavramanın yolu deney yapmaktan geçer. Bu fikirleriyle Locke’dan Bertnard Russell’a kadar uzanan bir etki alanı yaratmıştır.

Bilimlerin bölümlendirilmesi ve her branş için ayrı metodolojilerin geliştirilmesi Bacon’ın temel fikirleri arasındadır. İnsanlığın bilimlerin sınıflandırılmasına ve bilimsel bir pratiğe dayanan yöntembilgisine ihtiyacı olduğunu savunmuştur. Aristo’nun tümdengelimini reddedip, bilgi ve olguların deneyler ile temellendirilmesini savunmuştur.

Bacon, insanın deneysel denetimle doğaya hakim olması gerektiğini savunur. Ancak bu fikre göre, doğaya hakim olabilmek için önce tanımak gerekir.

Tarihteki En Önemli Filozoflar Hakkında Bilgi

en ünlü filozoflar kimlerdir
Francis Bacon

Az oranda felsefe bizi ateizme götürürken, daha da fazla felsefe bizi yine Tanrı’ya yaklaştırır.

 • Baruch Spinoza (Hollanda 1632-1677)

Spinoza, birçok farklı kaynaktan beslenen bir bilgedir. Bu yüzden, yaşadığı dönemde pek anlaşılmamış ve yanlış anlaşılmadan kaynaklanan suçlamaların muhattabı olmuştur.

Panteist felsefenin öncülerinden biri olan Spinoza, Tanrı ile doğayı ayırmamış ve bir bütün olarak kabul etmiştir. Bu felsefesini geliştirirken Yahudi mistisizminden, İslam ve tasavvuf bilginlerinden faydalandığı da bilinmektedir. Tanrı, sistemin başlangıç ve bitiş noktasıdır. Ancak Spinoza’nın felsefesinde konu edindiği Tanrı, dini bir kavram olmaktan uzaktır.

Spinoza, Tanrı’yı mantıksal bir temele oturtmaya çalışan ve doğa ile eşitleyen düşünceleri sebebiyle yaşadığı dönemde büyük tepkiler almış, din düşmanı ilan edilerek kovuşturmaya uğramıştır.

Büyük Filozoflar ve Düşündüren Sözleri

tarihe yön vermiş filozoflar
Baruch Spinoza

Paul’ün Peter hakkında söyledikleri, bize Peter’dan çok Paul’ün nasıl biri olduğunu anlatır.

 • Jean-Jacques Rousseau (Fransa 1712-1778)

Fikirleriyle Fransız İhtilali’ni etkileyen Rousseau, Aydınlanma Çağı’nın en önemli filozoflarından biridir. Toplum Sözleşmesi isimli kitabıyla, siyaset felsefesinin en önemli düşünürlerinden biri olarak tarihe geçmiştir.

Rousseau’ya göre devletin temel amacı, güçlünün doğal haklılığının önüne geçmek ve bireylerin hakkını koruyan bir toplum sözleşmesi yaratmak olmalıdır. “Toplum Sözleşmesi” bütün yurttaşlar için geçerli olarak kabul edilmelidir. Salt olgulardan hareket edildiğinde bireylerin çıkarları ön plana çıkacak, dolayısıyla eşitliğe ve adalete dayalı olan toplum sözleşmesi bozulacaktır.

Rousseau’ya göre sözleşmenin temel amacı bireyleri kitlelere karşı korumak, kitlelerin istekleri için bireylerin tek tek kurban edilmesine engel olmaktır. Eserlerinde insan doğasının bencilliğine vurgu yaparak, insanın çıkarları ve yararları için başkalarına zarar verme eğilimi olduğundan bahsetmiş ve bunun ancak gelişmiş bir toplum sözleşmesiyle önlenebileceğini savunmuştur.

Rousseau’nun fikirleri yalnızca dönemini ve Fransız İhtilali’ni değil, modern siyaset kuramını da etkilemiştir.

Fransız İhtilali’ni Betimleyen Meşhur Tablo

tarihe damga vurmuş filozoflar
Jean-Jacques Rousseau
 • John Locke (İngiltere 1632-1704)

17. Yüzyıl‘ın en önemli düşünürlerinden biri olan John Locke, aynı zamanda liberalizm düşüncesinin öncülerindendir. Birçok felsefe tarihçisi tarafından aydınlanmanın ve Akıl Çağı’nın gerçek kurucusu ve öncüsü olarak kabul edilmektedir.

John Locke, insan zihninin boş bir levha (tabula-rasa) olduğunu savunmuştur. Bu levha, deneyimle ve eğitimle birlikte dolarak şekillenir. Dolayısıyla, insan zihninde doğuştan gelen bir bilgi olduğunu reddederek, bilginin ancak deneyim yoluyla kavranabileceğini savunmuştur.

Locke’un felsefesine göre bilginin dış kaynak ve refleksiyon olmak üzere iki temeli vardır. Dış kaynak, insan zihninin dışından gelen, beş duyuyla elde edilen deneyimlerin tamamıdır. Örnek vermek gerekirse, beyaz bir duvara bakan birinin siyah görmesi mümkün değildir. Refleksiyon yani içebakış ise insanın dış kaynaktan gelen deneyimleri yorumlayış biçimidir.

Siyaset felsefesinde ise devletin yegane görevini mülkiyeti korumak ve kollamak olarak tanımlamıştır.

Tarihteki En Önemli Filozoflar

en zeki filozoflar
John Locke

Bir çocuğun sorduğu beklenmedik sorularda, yetişkinlerin söylemlerinden daha çok öğrenecek şey vardır.

 • David Hume (İngiltere 1711-1776)

İskoç filozof ve ekonomist David Hume, John Locke’ın başını çektiği empirizim (deneyimcilik) akımının en önemli filozoflarından biridir.

Hume, zihinde bulunan her şeyin temelinde deneyimlerin olduğunu savunur. Bütün kavram ve düşünceler, dünyanın beş duyu organı yoluyla algılanması sayesinde oluşmuştur. Düşünceler, deneyimler birleştirilerek ortaya çıkan olgulardan ibarettir. Dolayısıyla, bütün karmaşık düşüncelerin temelinde basit deneyimlerin birleşmesi vardır.

Hume’un felsefesinin temel dayanaklarından biri de nedenselliktir. Buna göre olayları koşullar oluşturur, zira her neden belirli sonuçlar altında aynı sonucu doğuracaktır.

En Ünlü Filozoflar ve Sözleri

en ilginç filozoflar
David Hume

Bilge bir insan, inançlarını kanıtlarla (gerçeklikle) orantılar.

 • Immanuel Kant (Almanya 1724-1804)

Alman filozof Kant, bilgi kuramının öncüleri arasındadır. Bilimi öncülleri kesin bir olgu olarak değerlendirse de, Hume ve Locke gibi filozoflardan belli konularda ayrılmaktadır.

Kant’ın felsefesinin temellerinde Newton’ın fiziğini, Descartes ve David Hume’un fikirlerini bulabiliriz. Zira Kant’a göre felsefenin temel misyonu bilimi temellendirmektir. Ancak Kant, rasyonalizm ve empirizm ile temellendirdiği fikirlerle kendi kuramını geliştirmiş ve bu kuramda idealizme de yer vermiştir.

Kant’a göre duyusal dünya ile numenal gerçeklik arasında büyük bir fark vardır. Fiziksel olarak içinde bulunduğumuz dünyayı duyusal olarak tanımlarken, duyular aracılığıyla algılayamayacağımız alemi duyusal olmayan dünya olarak adlandırmıştır.

Başka bir şekilde anlatmak gerekirse, Kant’a göre duyusal dünyayı algılamanın yolu bilimden ve deneyden geçer. Bu noktada David Hume, Francis Bacon gibi filozoflarla aynı seyirdedir. Ancak Tanrı, ruh gibi kavramların yer aldığı duyusal olmayan dünya bilim ile algılanamaz. Bu dünya, Kant felsefesine göre bilginin değil ahlakın temelidir.

Tarihteki En Önemli Filozoflar

en sevilen filozoflar
Immanuel Kant

Mutluluğun kanunu; yapacak bir işe, sevecek birine ve umut edecek bir şeylere sahip olmaktır.

 • Wilhelm Friedrich Hegel (Almanya 1770-1831)

Hegel, şüphesiz ki insanlık tarihinde en büyük etki bırakan filozoflardan biridir. Descartes, Kant gibi filozofların temelini atıtğı rasyonalizmi doruk noktasına ulaştırmıştır.

Hegel, kavramların gerçekliğini akılla temellendirir. Akla uygun olan gerçektir, gerçek olan da akla uygundur. Doğru bilgiye ulaşmanın mantık dışında bir yolu yoktur ve mantık gerçeğin görüldüğü tek alandır.

Değişme ve gelişme, Hegel felsefesinin temel dayanağıdır. Her şeyin sürekli hareket ve gelişim hâlinde olduğunu savunur ve bu yönteme diyalektik adını verir. Ruh ve madde, birbiriyle uyum içindedir ve sürekli değişir. Diğer yandan, her şeyin ancak kendi karşıtı ile geliştiğini savunmaktadır.

Hegel’in diyalektik kavramı, Marksizm ve Sosyalizm başta olmak üzere birçok ideolojinin temeli olmuştur. Karl Marx, bu kavramı diyalektik materyalizm şeklinde geliştirerek ideolojisinin temeline oturtmuştur.

Felsefe Tarihinin En Ünlü Filozofları

en aykırı filozoflar
Wilhelm Friedrich Hegel

Tarihten şunu öğreniyoruz ki, tarihten hiçbir şey öğrenmemişiz.

 • Arthur Schopenhauer (Almanya 1788-1860)

Schopenhauer, gerek üslubu gerekse fikirleriyle dönemin filozoflarından ayrı bir yerdedir. Hegel ve Kant’ın felsefesini ağır bir biçimde eleştiren Schopenhauer, psikanaliz bilimini etkileyen filozoflardan biri olarak kabul edilir.

Schopenhauer, Freud’un psikanaliz teorisinde büyük bir yer edinen bilinçdışı kavramını ilk kullananlardan biridir. Ona göre istenç, bilincin ötesinde bastırılmış bir biçimde bulunmaktadır. Bütün duygular ve davranışlar istençten kaynaklanır. Kant’ın algılanan dünyanın dışındaki gerçekleri kavramanın imkânsızlığıyla ilgili fikirlerine katılsa da bu dünyanın gerçeklerine yaklaşılabileceğini savunmaktadır.

Diğer yandan, Schopenhauer’ın eserlerinde karamsarlık görülür. İnsanları sevmediğini eserlerinde sıklıkla belirten Schopenhauer, insanlardan izole yaşamayı bir erdem olarak kabul etmiştir.

Arthur Schopenhauer yakın tarihin en önemli filozofları arasındadır.

Dünyadaki En Ünlü Filozoflar

en çılgın filozoflar
Arthur Schopenhauer

Tüm gerçekler üç aşamadan geçer. İlk aşamada gülünç bulunurlar. İkinci aşamada şiddetle muhalaefete maruz kalırlar. Üçüncü aşamada ise doğruluğu aşikar olduğu için kabul edilirler.

 • Henry David Thoreau (ABD 1817-1862)

Thoreau, bir 19. Yüzyıl filozofu olsa da 20. Yüzyıl‘ın siyasi akımlarının ilham kaynağı olarak kabul edilir. Gandi, Martin Luther King ve Tolstoy gibi önemli isimlerin Thoreau’dan ilham aldığı bilinmektedir.

Thoreau, bir filozof olmakla birlikte kölelik karşıtı bir aktivistti. Sivil İtaatsizlik, Thoreau’nun ortaya attığı en önemli kavramlardan biridir. 18. Yüzyıl rasyonalizmini reddeden filozof, toplumsal eşitsizliği gidermenin birey ve toplum arasındaki dengeyi sağlamaktan geçtiğini savunuyordu.

Thoreau,  19. Yüzyıl hümanizmi ve materyalizminin önemli filozoflarından biriydi. Doğal Yaşam ve Başkaldırı kitabı, Thoreau’nun fikirlerinin bir özeti olarak kabul edilebilir.

Düşünce Tarihine Damga Vurmuş Filozoflar

blank
Henry David Thoreau

Hayatınızı sadeleştirin! Yıllarınızı aslında önemli olmayan şeyler için harcamayın! Sahiplikler ile kendinize yükler yüklemeyin. İhtiyaçlarınızı ve tutkularınızı basitleştirin ve elinizde olanla yetinin! Huzurunuzu geçmiş için kaygılanarak yok etmeyin! Anı yaşayın ve sadeleşin!

 • Friedrich Nietzsche (Almanya 1844-1900)

Yaşadığı dönemde radikal ve aykırı bir filozof olarak tanımlanan Friedrich Nietzsche, kendisinin ancak 2000 yılında yaşayan insanlar tarafından anlaşılabileceğini savunmuştur. Nihilizm akımının öncülerindendir.

Nietszche’ye göre insanın temel amacı üst-insanı ortaya çıkarmak olmalıdır. Üst insanın ortaya çıkması için ise çoğunluğun yani sürünün kendini feda etmesi gerekir. İnsanların tanrıyı bırakarak kendilerini dünyaya adamaları Üst İnsan’ı ortaya çıkarmanın tek yoludur.

Meşhur Tanrı öldü vecizesi, Tanrı’nın artık insanlık için herhangi bir anlam ifade etmediğini ve Tanrı düşüncesinin bir fayda taşımadığını belirtmektedir. Nitekim insan doğanın bir parçasıdır ve varlığının temeli daha güçlü olma iradesine, güç istencine bağlıdır. Kendini korumak ve yaşamak insan için yeterli değildir bu yüzden daha güçlü olmaya çabalamalıdır.

Dünya Tarihinin En Önemli Filozofları

blank
Friedrich Nietzsche

Bazen insanlar gerçeği duymak istemezler. Çünkü yanılsamalarını yok etmesinden korkarlar.

 • Bertrand Russell (İngiltere 1872-1970)

Analitik Felsefe‘nin kurucuları arasında yer alan Bertrand Russell, felsefesini matematik ve mantık bilimlerine dayandırmaktadır. Russell, dünyanın bir tözden oluştuğu düşüncesini reddederek, çok sayıda ayrı nesnelerden ve olgulardan meydana geldiğini savunmaktadır.

Dini otoriter ve yanlış bir kurum olarak görmüş ve din karşıtlığını felsefesinin temel dayanaklarından biri hâline getirmiştir. Felsefenin temel işlevini de barışa ve kişisel sükûnete öncülük etmek olarak tanımlamıştır. Zamanının önde gelen savaş karşıtlarından biri olarak da bilinmektedir.

Russell, 21. Yüzyıl felsefesini ve ideolojilerini etkileyen isimlerden biri olmuştur. Erdemin disipline ve bilgiye bağlı olduğunu savunarak, erdemli olmanın yolunun felsefeden geçtiğini iddia etmiştir.

Bertrand Russell, dünyada modern zamanların en ünlü filozofları arasındadır.

Tarihteki En Önemli Filozoflar Kimlerdir?

blank
Bertrand Russell

Tarihteki En Önemli Filozoflar by Serhat Engül

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *