Kapadokya Manastırları ve Keşişlerin Hayatı

Kapadokya Manastırları

Kapadokya Manastırları ve Erken Dönem Hristiyanlıkta Keşiş Hayatı

Anadolu coğrafyası, Hristiyanlığın erken yıllarında havarilerin faaliyet gösterdiği yerlerden biriydi. Bu sebeple de Türkiye‘nin önemli turizm yerlerinden Efes ve Antakya Hristiyanların hac yolu üzerinde bulunuyor.

Buna ek olarak Hristiyanlığın tüm mezhepleri tarafından tanınan ve saygı gören bazı erken dönem Kilise Babaları da Anadolu’da yaşamıştır. Örneğin dünyada Santa Claus olarak bilinen Aziz Nikolaos ve John Chrysostom olarak bilinen Ioannis Hrisostomos‘u sayabiliriz.

Yazımızın ana konusunu oluşturan Kapadokya‘dan da Aziz Basileios (St. Basil the Great) adında önemli bir din adamı çıkmıştır. Üst satırlarda saydığım diğer azizler ile aynı dönemde yaşamış olan Basileios, 330 yılında Kayseri’de doğmuştur. Erken dönem manastır hayatına yeni bir şekil veren Basileios, özellikle Ortodoks Hristiyan dünyasında büyük saygı ile anılır. Read More

blank

Sanat Eseri Tanımı, Tarihi ve Sanatın Dalları

Sanat Eseri, Tarihi ve Dalları

Sanat Eseri Tanımı, Sanatın Tarihi ve Başlıca Sanat Dalları

Sanatın kökenlerini evrimin en erken aşamalarında aramak gerekir. Nitekim sanat insanlık tarihinin her döneminde var olan bir olgu olmuştur. Sanat, hem insanları geliştirmiş, hem de insanlarla birlikte gelişmiş bir olgu olarak kabul edilebilir.

Nitekim ilkel toplumlardan büyük medeniyetlere kadar her kültürde sanatın bir formu mutlaka olmuş, hatta ulusların ve kültürlerin karakterini belirleyen başlıca ögelerden biri sanat biçimleri olmuştur.

Sanatın Eseri Tanımı

Sanat hakkında yüzlerce farklı tanım mevcut. Thomas Munro, sanatı “Doyurucu estetik yaşantılar oluşturmak amacıyla dürtüler yaratma becerisi” olarak tanımlar. Bu tanıma göre sanat kötü ve olumsuz çağrışımlar yaratsa bile estetiğe sahiptir. “Sanat nedir?” sorusuna cevap olarak yapılan tanımlar en az sanat eserleri kadar çeşitlidir.

Hegel, sanatı insanı üstün kılan ögelerden biri olarak görür. Bu düşünceye göre sanatta doğanın taklit edilmesi anlamsızdır çünkü sanat, insanın üstünlüğünün ürünüdür. Sanatın güzelliği, doğadaki güzelliğin üstündedir ve sanat insan aklının yaratımıdır.

Kant, sanatı bir deha ürünü olarak tanımlamıştır. Sanat, kendi dışında bir amaç ya da anlam taşımaz.
Bir diğer deyişle Kant “sanat sanat içindir” fikrini savunmuş, sanatın herhangi başka bir anlam taşıdığı düşüncesini reddetmiştir.

Marks, sanat konusunda hocası olan Hegel ile zıt bir fikre sahiptir. Nitekim Marks’a göre sanat insan ile doğanın etkileşiminden doğar ve onun bir aşamasıdır. Yani insan evriminde bir yere sahiptir. Yaşamı insanileştiren olgu olan sanat, tümel insana ulaşma çabasının da ayrılmaz bir parçasıdır.

Tarih boyunca sanatın birçok farklı yorumu çıkmıştır ve her yorum, sanatın yeni bir tanımı olarak kabul edilebilir. Örneğin, Pablo Picasso’nun resmi, sanatın zamanına göre yeni ve farklı bir tanımıdır. Aynı şekilde Stravinski’nin besteleri, sanatı çağına göre yeniden tanımlamıştır. Dolayısıyla, sanat hakkında düşünürlerin ve filozofların birçok farklı fikri bulunmaktadır. Ancak her sanat yapıtı bir tanım ve bir manifesto olarak kabul edilebilir. Read More

blank

Hitit Uygarlığı Tarihi Hakkında Kısa ve Özet Bilgi

Tarihte Hitit Medeniyeti

Hitit Uygarlığı Tarihi ve Özellikleri Hakkında Kısa ve Özet Bilgiler

Hititler, Anadolu‘nun kalbinde parlak bir uygarlık inşa etmeyi başarmış bir medeniyettir. Kendi dönemlerinde yaşamış olan Mezopotamya ve Mısır medeniyetlerinden farklı olarak, Hititlerin geniş çaplı tarım arazileri yoktu. Bu sebeple kitlesel tarımın getirdiği olanaklara sahip değillerdi.

Antik Mısır‘ın verimli Nil Nehri, Mezopotamya‘nın Fırat ve Dicle nehirleri; bu topraklar üzerine kurulmuş medeniyetleri adeta ihya ettiler. Hititler ise dağların arasında uzanan dar nehir yataklarında tarım yapmakla yetinmek zorundaydı. Buna rağmen, köklü medeniyetlere meydan okuyacak bir güce erişmeyi başardılar. Read More

blank

Rönesans Dönemi Sanatçıları ve Bilim Adamları

Rönesans Dönemi Hakkında Özet Bilgi

Rönesans Nedir? Rönesans Dönemi Sanatçıları, Bilim Adamları ve Eserleri

Rönesans Dönemi Kısaca Nedir?

Rönesans denilen sanatsal akım, 14. ve 17. Yüzyıllar arasında Avrupa‘da yaşandı ve büyük bir kültürel atılıma sebep oldu. “Renaissance” kelimesi “Yeniden Doğuş” anlamına gelir ve Antik Yunan-Roma kültürünün yeninden canlanması anlamındadır.

Rönesans tarihi İtalya‘dan başlamış ve tüm Avrupa‘da farklı kulvarlarda kendini göstermiş. Antik Çağ‘ın en önemli kazanımlarından felsefe, bilim, edebiyat ve sanatın yeniden canlanmasına vesile olmuş. Uzun yıllar boyunca Kilise tarafından baskılanan bu ilimler, Rönesans döneminin usta sanatçıları tarafından daha da ileri götürülmüş.

Rönesans’ın etkileri yüzlerce yıl boyunca Avrupa‘nın tüm köşelerine yayılmış ve muhteşem ressamlar, heykeltıraşlar, mimarlar, bilim adamları ve yazarlar ortaya çıkmasına vesile olmuş.

Dilerseniz bu yazıda Rönesans döneminin en önemli sanatçılarına bir göz atalım. Rönesans tarihine anlam katmış olan en ünlü ressamları ve onların tablolarını kısaca gözden geçirelim. Read More

blank

Maya Uygarlığı Tarihi ve Özellikleri Bilgi

Maya Uygarlığı Tarihi

Maya Uygarlığı Tarihi ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Maya Uygarlığı‘nın popüler kültürün ilgi alanlarından biri olmasının 2012 yılına dayandığını söyleyebiliriz. Söylentilere göre Maya takviminde, 21 Aralık 2012‘de kıyametin kopacağı yazıyordu. Halbuki araştırmalar takvimde yalnızca, dünyanın o tarihten sonra manevi anlamda bir seviye atlayacağını yazdığını söylüyor.

Bu tartışmlar yalnızca Maya Uygarlığı’na olan merakı tetiklemekle kalmadı, Mayaları ilgi odağına yerleştiren bir popüler kültür de ortaya çıktı. Mayaların bir anda dünya gündemine oturması, Maya Uygarlığı ile ilgili arkeolojik çalışmaların da hızlanmasına ortam sağladı. Read More

blank

Kutsal Roma Germen İmparatorluğu Tarihi

Kutsal Roma Germen İmparatorluğu

Kutsal Roma Germen İmparatorluğu Tarihi Hakkında Kısa/Özet Bilgi

Kral Şarlman (Büyük Karl veya Charlemagne) Kimdir?

Charlemagne (Şarlman) dünya tarihinde Charles the Great olarak da bilinir. Şarlman, dağınık prenslikler halinde yaşayan Batı Avrupa‘yı; tek bir bayrak altında toplar ve günümüzdeki Avrupa’nın temellerini atar. Hristiyan ülkeleri tek bir yönetim altında birleştirdiği gibi, ekonomik reformlar ile büyük bir refah sağlar.

Şarlman Reformları ve Karolenj Rönesansı

Şarlman‘ın en çok saygı duyulan hamlesi, eğitim sisteminde büyük gelişmeler sağlaması ve akademik bir standart getirmesi olur. Okullar açıp eğitimi tabana yayar ve zengin bir eğitim müfredatı oluşmasına ön ayak olur. Karolenj Rönesansı adı verilen bir aydınlanma dönemini başlatıp, Avrupa‘nın Karanlık Çağ‘dan çıkmasını sağlar.

Kral Şarlman ve Hristiyanlık

Tüm bu yapısal reformların üzerine, Hristiyanlığın tüm imparatorlukta egemen din olmasına öncülük eder. Kendisinden önce parçalanmış ve feodal bir görüntü çizen Avrupa‘yı derleyip toparlar ve günümüzde “Avrupa’nın Babası” olarak kabul edilir. Read More

blank

Tarih Öncesi Çağlarda Yaşam Hakkında Bilgi

Tarih Öncesi Çağlar ve Medeniyetler

Tarih Öncesi Çağlarda Yaşam ve Özellikleri Hakkında Kısa ve Özet Bilgi

Tarihte yazının icadından önceki çağlar, Tarih Öncesi Çağlar olarak adlandırılır iken, yazının bulunmasından sonrası ise Tarih Çağları olarak geçmektedir. Bu makalede, tarih öncesi çağlar hakkında kısa ve özet bilgiler bulabilir ve tarih öncesi çağlarda öne çıkan eski uygarlıkları ve antik medeniyetleri tanıyabilirsiniz.

Tarih Öncesi Çağlarda Yaşam Hakkında Kısa Bilgi

  • Eski Taş Çağı (Yontma Taş Devri)

Eski Taş Çağı’nın başlarında insanlar ilkel sürüler halinde yaşamışlardır. Bu çağdaki insan varlığı, az kişiden oluşan hayli dayanıksız bir topluluklar olarak kabul edilebilir. İnsanın doğa sahnesine çıktığı dördüncü zamanda, bir Buzul Çağı yaşanmaktaydı. İnsan bu çetin koşullara tahtayı yontup aletler yaparak ve toplu halde hareket ederek karşı koymuştur. Yontma Taş Devri’nin sonlarına doğru ateş bulunmuştur.

İlkel sürü, bir süre sonra yerini İlkel Klan’a bırakır. Doğal bir iş bölümü gerçekleşir. Özetle Eski Taş Çağı’nın sonunda insan ilk sürüsel yapısını yitirmiştir. Üretici güçler geliştikçe ve iş bölümü arttıkça, yerini daha gelişmiş bir sosyal örgütlenmeye bırakır.

Bu gelişmeler, insanların konuşma yetilerini geliştirmelerini zorunlu kılar. İş sırasında iletişim kurma gereği duyan insanlar, ilk zamanlar emir kipleri kullanarak gırtlağından bazı sesler çıkarmış ve zamanla geliştirmişlerdir. İnsanların farklı bölgelerde kapalı küçük gruplar halinde yaşaması da farklı dillerin ortaya çıkmasına sebep olur. Read More